oplossingen voor MKB en ZZP

Infolijn 088-1122288 ma-vr 09:00 - 17:00u

Algemene voorwaarden

Op het gebruik van deze website en de daarbij horende transacties zijn de onderstaande Algemene Leverings Voorwaarden Osirius bv van pas:

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Osirius bv zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 09137049.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Osirius bv worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Osirius bv ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Osirius bv zijn vrijblijvend en Osirius bv behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Osirius bv. Osirius bv is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Osirius bv dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, exclusief behandeling - en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden vooraf zonder korting of compensatie, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Osirius bv gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering
4.1 De goederen worden door de leverancier op het adres van de wederpartij afgeleverd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een leveringniet binnen 30 dagen na besteldatum kan worden geleverd, kan de wederpartij alsnog afzien van koop van de goederen.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Osirius bv verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Osirius bv geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Osirius bv garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Osirius bv daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Osirius bv de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Osirius bv te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Osirius bv, dan wel tussen Osirius bv en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Osirius bv, is Osirius bv niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Osirius bv.

Retourgoederen Procedure Osirius bv:

1. Wij nemen uitsluitend goederen retour die zijn geleverd door Osirius bv.
2. Reclames dienen te worden gemeld binnen 8 werkdagen na ontvangst van de goederen.
3. U meldt de klacht via e-mail. U ontvangt dan een bevestigings e-mail welke u uit kan printen en met de goederen mee kan sturen.

Aanvullende regels voor vergoeding van retourgoederen:

• Wij accepteren uitsluitend retourgoederen in de originele onbeschadigde verpakking waar géén stickers/labels/etiketten/plakband etc.  op zijn aangebracht: het is dus verplicht om de goederen voor retournering in een blanco omdoos te verpakken.
• Aangebroken of beschadigde verpakkingen komen niet voor de Retourgoederen Procedure in aanmerking en worden niet in behandeling genomen. Dit geldt niet voor garantieclaims.
• Artikelen worden pas vergoed ná goedkeuring van onze sales-medewerk(st)er.
• Defecte artikelen* worden vergoed, mits de artikelen niet ouder zijn dan één jaar.

Artikel 9. Algemene Verordening Gegevensbescherming

9.1     Bij het gebruik van de software van Osirius worden door Osirius geen persoonsgegevens verwerkt. Derhalve is daarop de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Voor een expliciete toelichting op de persoonsgegevens van Klanten die wij verwerken verwijzen wij naar ons Privacy Statement. Voor die persoonsgegevens zijn van ‘verwerkingsverantwoordelijke’ zoals bedoeld in de AVG.

9.2    Voor persoonsgegevens van andere personen die Klanten zelf via de software n verder verwerken, zoals persoonsgegevens op facturen die worden geupload, is Osirius niet aan te merken als ‘verwerker’ zoals bedoeld in de AVG daar Klanten deze gegevens op eigen interne computersystemen verwerken.

Ten aanzien van die persoonsgegevens gelden de volgende afspraken:

 1. Doeleinden. In het algemeen zijn de doeleinden van het verwerken van de persoonsgegevens via de software: om het mogelijk te maken de functionaliteiten van de software te gebruiken.
 2. Instructies. Wij zullen, als verwerker, de persoonsgegevens alleen gebruiken voor het uitvoeren van de diensten en conform eventuele andere instructies van de Klant. Wij merken daarbij echter wel op dat wij de diensten niet kunnen verlenen zonder de persoonsgegevens te verwerken.
 3. Informeren betrokkenen. De Klant dient de betrokkenen zelf te informeren over het gebruik van hun persoonsgegevens.
 4. Passende maatregelen. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om te zorgen voor naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens en huren sub-verwerkers in die ook dergelijke maatregelen nemen.
 5. Wij zijn per definitie niet in staat om alle bedreigingen en beveiligingsrisico’s te elimineren, maar we zullen wel zorgdragen voor een passend niveau aan technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.
 6. Wij zorgen er voor dat een ieder die handelt onder ons gezag, voor zover deze toegang hebben tot persoonsgegevens waar de Klant de verantwoordelijke voor is, deze alleen verwerkt in onze opdracht en deze ook vertrouwelijk zal behandelen. Dit doen wij uiteraard zelf ook.
 7. Sub-verwerkers.Wij gebruiken geen (IT)leveranciers voor het verlenen van de diensten en huren dus geen sub-verwerkers in. Voor het geval wij dat toch mochten gaan doen geldt het volgende. Op uw verzoek zullen wij een overzicht verstrekken van de sub-verwerkers. Met de sub-verwerkers maken we minimaal gelijkwaardige afspraken over de persoonsgegevens als deze afspraken met de Klant. Wij zullen de Klant informeren wanneer wij een sub-verwerker willen wijzigen of toevoegen. Wij zullen er voor zorgen dat de nieuwe sub-verwerker zich ook minimaal aan gelijkwaardige afspraken houdt, in dat geval zal de Klant niet redelijkerwijs bezwaar maken tegen een nieuwe of andere sub-verwerker zolang zij zich houden aan minimaal deze afspraken met de Klant.
 8. Verzoeken van derden.Als wij van een derde een verzoek krijgen om inzage te geven in de persoonsgegevens en/of deze aan de derde te verstrekken, zullen wij de Klant daar over informeren. Als het verzoek wordt gedaan door een bevoegde, Europese overheidsinstantie en wij wettelijk verplicht zijn om de Klant niet te informeren, geldt het voorgaande niet. Als het ons wel is toegestaan om de Klant te informeren, zullen wij de Klant laten weten op basis van welke wettelijke verplichting de overheidsinstantie de persoonsgegevens opvraagt.
 9. Verwerking binnen de EER. De persoonsgegevens worden binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen.
 10. Inbreuk op de beveiliging.In het geval dat zich met betrekking tot de persoonsgegevens een “inbreuk op de beveiliging” voordoet zoals bedoeld in de AVG, zullen wij de Klant daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte brengen. Wij zullen daarbij de volgende ons ter beschikking staande informatie geven: (i) een omschrijving van de inbreuk, waaronder de oorzaak, de aard en de omvang van de inbreuk, de getroffen persoonsgegevens, de aard van die persoonsgegevens, de geschatte hoeveelheid getroffen persoonsgegevens en betrokkenen, (ii) een aanduiding van de impact die de inbreuk heeft voor de Klant en de betrokkenen, (iii) informatie over welke maatregelen zijn genomen om de gevolgen van de inbreuk te beperken en de maatregelen die nog moeten worden genomen om de gevolgen te beperken. Wij kunnen niet verplicht worden de Klant daarbij bedrijfsvertrouwelijke informatie te verstrekken.
 11. Duur verwerking, teruggave persoonsgegevens.Wij verwerken de persoonsgegevens zolang als de overeenkomst duurt. Na het einde van de overeenkomst zullen wij de persoonsgegevens op verzoek van de Klant vernietigen of aan de Klant geven. Als de Klant niet binnen drie maanden na het einde van de overeenkomst verzoekt om vernietiging van de persoonsgegevens, kunnen wij deze aan de Klant overdragen en deze zelf vernietigen. Als wij op grond van een Europeesrechtelijke verplichting verplicht zijn de persoonsgegevens langer te bewaren dan zullen wij u dit laten weten.
 12. Op verzoek van de Klant zullen wij, in aanmerking nemend de aard van de verwerking en de ons ter beschikking staande informatie, informatie verstrekken over het naleven van deze afspraken over de persoonsgegevens, en voldoen aan de redelijke verzoeken om dit te controleren. De Klant kan maximaal één keer per jaar, na een voorafgaande aankondiging van minimaal 10 werkdagen op eigen kosten gebruik maken van het controlerecht. De Klant zal er voor zorgen dat onze gebruikelijke bedrijfsvoering tijdens het onderzoek niet onnodig wordt verstoord. De Klant en een eventuele derde die het onderzoek uitvoert dient hetgeen tijdens de controle ter kennis wordt genomen strikt geheim te houden. De resultaten van het onderzoek zullen op ons verzoek met ons worden gedeeld.
 13. Overige assistentie verlenen.Daarnaast zullen wij, in aanmerking nemend de aard van de verwerking en de ons ter beschikking staande informatie, de redelijke verzoeken van de Klant opvolgen om te assisteren bij het voldoen aan de beveiligingsverplichtingen, het uitvoeren van eventuele verplichte privacy impact assessments (PIA’s ), en eventuele verplichte consultaties met de Autoriteit Persoonsgegevens. Op redelijk verzoek van de Klant zullen wij verder, rekening houdend met de aard van de verwerking, waar mogelijk assistentie verlenen bij het voldoen aan verzoeken van de betrokkenen met betrekking tot hun persoonsgegevens.
 14. Voor werk in het kader van de in dit artikel vastgelegde afspraken dat buiten de gebruikelijke diensten valt, behouden wij het recht voor een extra vergoeding te vragen tegen de dan gebruikelijke meerwerk tarieven. Op verzoek van de Klant geven wij een onderbouwing en specificatie van die kosten.

Artikel 10. Opname op onze mailinglist
10.1      Gebruikers van onze software worden op het moment dat zij zich registreren voor het gebruik van de software (zowel voor een proef- als voor een betaalde licentie) automatisch opgenomen op onze mailinglist. Osirius maakt gebruik van deze mailinglist om haar gebruikers periodiek op de hoogte te stellen over zaken als: nieuwe functionaliteit, toelichting op in gebruik nemen, ‘Hints and Tips’ en wijzigingen op onze Algemene Voorwaarden of ons Privacy Statement.

10.2     Klant is te allen tijde in staat zich te verwijderen van onze mailinglist en realiseert zich hierdoor verstoken te blijven van door ons verspreide informatie m.b.t. de applicatie, maar ook wijzigingen in onze Algemene Voorwaarden of ons Privacy Statement.

Artikel 11. Overmacht
11.1.     In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie infrastructuur (internet), binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Osirius door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Osirius kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 12. Verjaringstermijn
12.1      Voor alle vorderingen en verweren jegens Osirius en de door Osirius (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 13. Diversen
13.1 Indien u aan Osirius bv schriftelijk opgave doet van een adres, is Osirius bv gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Osirius bv schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

13.2 Wanneer door Osirius bv gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Osirius bv deze Voorwaarden soepel toepast.

13.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Osirius bv in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Osirius bv vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

13.4 Osirius bv is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Arnhem.


Vragen?
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy of condities van Osirius, dan kunt u een e-mail sturen. E-mail Osirius
Onze klantenservice is u graag van dienst. Wanneer onze privacy policy of algemene voorwaarden wijzigen vindt altijd de meest recente versie op deze website.