oplossingen voor MKB en ZZP

Infolijn 088-1122288 ma-vr 09:00 - 17:00u

Algemene voorwaarden

Op het gebruik van deze website en de daarbij horende transacties zijn de onderstaande Algemene Leverings Voorwaarden Osirius bv van pas:

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Osirius bv zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 09137049.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Osirius bv worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Osirius bv ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Osirius bv zijn vrijblijvend en Osirius bv behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Osirius bv. Osirius bv is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Osirius bv dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, exclusief behandeling - en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden vooraf zonder korting of compensatie, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Osirius bv gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering
4.1 De goederen worden door de leverancier op het adres van de wederpartij afgeleverd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een leveringniet binnen 30 dagen na besteldatum kan worden geleverd, kan de wederpartij alsnog afzien van koop van de goederen.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Osirius bv verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Osirius bv geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Osirius bv garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Osirius bv daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Osirius bv de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Osirius bv te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Osirius bv, dan wel tussen Osirius bv en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Osirius bv, is Osirius bv niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Osirius bv.

Retourgoederen Procedure Osirius bv:

1. Wij nemen uitsluitend goederen retour die zijn geleverd door Osirius bv.
2. Reclames dienen te worden gemeld binnen 8 werkdagen na ontvangst van de goederen.
3. U meldt de klacht via e-mail. U ontvangt dan een bevestigings e-mail welke u uit kan printen en met de goederen mee kan sturen.

Aanvullende regels voor vergoeding van retourgoederen:

• Wij accepteren uitsluitend retourgoederen in de originele onbeschadigde verpakking waar géén stickers/labels/etiketten/plakband etc.  op zijn aangebracht: het is dus verplicht om de goederen voor retournering in een blanco omdoos te verpakken.
• Aangebroken of beschadigde verpakkingen komen niet voor de Retourgoederen Procedure in aanmerking en worden niet in behandeling genomen. Dit geldt niet voor garantieclaims.
• Artikelen worden pas vergoed ná goedkeuring van onze sales-medewerk(st)er.
• Defecte artikelen* worden vergoed, mits de artikelen niet ouder zijn dan één jaar.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Osirius bv in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Osirius bv gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Osirius bv kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen
10.1 Indien u aan Osirius bv schriftelijk opgave doet van een adres, is Osirius bv gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Osirius bv schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door Osirius bv gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Osirius bv deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Osirius bv in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Osirius bv vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Osirius bv is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Arnhem.


Vragen?
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy of condities van Osirius, dan kunt u een e-mail sturen. E-mail Osirius
Onze klantenservice is u graag van dienst. Wanneer onze privacy policy of algemene voorwaarden wijzigen vindt altijd de meest recente versie op deze website.